شیوه ازدواج در آیین اسلام، کامل ترین برنامه الهی است

این انظباط (ازدواج) در همه دین ها از جمله مسیحیت و یهود، به شکلی متفاوت برقرار می شود و در اسلام، برتر و سنجیده تر از دیگر دین ها و آیین ها، به مسئله ازدواج توجه شده است. به گونه ای که تمام دستورهای معین در این باره، بنابر مصلحت انسان است. این دین، برای مرد و زن حقوقی جداگانه و متناسب با آنها، برای زندگی شان آدابی نیکو و برای ازدواج، روش و اصولی خاص در نظر گرفته است. اصل هم بر این است که استواری و نیک بختی نصیب خانواده ها شود.

ازدواج و بستن پیمان زناشویی، در شرع مقدس اسلام، امر بسیار مهمی است و هدف های سازنده ای را نیز دنبال می کند. مهم ترین فایده و هدف ازدواج، تشکیل خانواده است. نفس این علقه زوجیت و تشکیل کانونی مشترک برای زندگی جدید، مایه آرامش زن و مرد و موجب کمال روح و تکمیل شخصیت آنهاست. پیش از آن، ایمان زن و مرد هر دو ناقص است. اگر کانون خانواده سالم و پایدار بماند، بر روی آینده افراد و بر همین وضع فعلی جامعه تأثیر مثبت و ارزشمندی خواهد گذاشت.

پیام متن:

1. بهترین روش ازدواج، از آن دین اسلام است.

2. ازدواج موجب آرامش یافتن زن و مرد در کنار یکدیگر و کامل شدن شخصیت آنهاست.